Dienstverlening

In ons rechtsstelsel staan partijen in de rechtszaal nog altijd lijnrecht tegenover elkaar en wijst de rechter in elke zaak een winnaar en een verliezer aan. Van Meer JZA vindt dat niet meer van deze tijd en kiest daarom voor een veel meer op belangen van mensen en organisaties gerichte benadering van het recht. Van Meer JZA is gespecialiseerd in ambtenarenrecht en arbeidsrecht, maar deze aanpak werkt ook uitstekend in andere rechtsgebieden. Zo is Van Meer JZA letterlijk uw advocaat in het labyrint van juridische conflicthantering.

Juridische conflicthantering

Meestal is het helemaal niet nodig dat een conflict tussen partijen in een juridisch moeras met een ongewis einde belandt. Zelfs niet bij zwaarwegende kwesties zoals ontslag.
Vrijwel steeds is er alleen maar sprake van ontoereikende communicatie tussen partijen.

Mensen en organisaties grijpen dan naar het juridische omdat men niet meer het gevoel heeft tot een andere oplossing te kunnen komen. De praktijk leert dat dit komt omdat de emoties te hoog zijn opgelopen. Zelfs bij partijen die dat gevoel voor zichzelf niet hebben.

Van Meer JZA is er in gespecialiseerd om partijen weer on speaking terms te laten komen. Vanaf dat moment is er dan weer een solide basis om vanuit innerlijke rust de belangen van partijen te behartigen die aan de orde zijn.

Dit bespaart partijen veel tijd, geld en onzekerheid. Maar ook is het belangrijk omdat het recht vaak anders werkt dan partijen veronderstellen. Rechters kijken nu eenmaal anders naar emoties dan partijen zelf.

Juridisch advies

Het kan natuurlijk ook dat u gewoon wilt weten hoe het recht op een bepaald onderwerp in elkaar zit zonder dat er sprake is van een conflict.

In die gevallen geeft Van meer JZA aan de hand van wet en jurisprudentie een goed beeld van het geldende recht waarmee u verder kunt.

Juridische coaching

Juridische coaching zorgt er preventief voor dat uw organisatie niet in een juridisch moeras terecht komt.

Vanuit juridisch perspectief wordt er met u meegekeken hoe u alle aspecten met betrekking tot bijvoorbeeld de arbeid binnen uw organisatie georganiseerd heeft. Enkele voorbeelden:

 • zijn binnen uw bedrijf de arbeidscontracten op orde?
 • heeft het concurrentiebeding eigenlijk wel die werking die u daar aan toekent?
 • is de nieuwe cao goed geïncorporeerd?
 • lopen individuele functioneringstrajecten goed?
 • bent u goed voorbereid op toekomstige wetgeving, zoals de in 2020 komende compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte?
 • et cetera.
Van Meer JZA is dan als het ware uw juridisch huisadviseur die met u meekijkt of u steeds de juiste beslissingen neemt om uw organisatie juridisch goed op orde te houden.

Omdat juridische coaching meestal over een langere periode loopt, kan dit worden aangeboden tegen een zeer verleidelijk tarief.

Advocatuur

Soms lukt het niet om uw wederpartij aan de onderhandelingstafel te krijgen of te houden. Er zit dan voor u niets anders op dan te buigen of te procederen. Meestal kiezen cliënten dan voor procederen vanuit de overtuiging voor een rechtvaardige zaak te strijden.

Ook dan is een waarschuwing op zijn plaats: de kosten en duur, maar ook de uitkomst van de juridische procedure zijn vooraf nooit met zekerheid te voorspellen. De zaak ligt in handen van de rechter en u bent de regie kwijt. Daarnaast gaat het in de procedure niet alleen om de inhoud, maar ook om vele formeel juridische aspecten, zoals of u al dan niet bewijs kunt leveren van uw standpunten.

Voorafgaand aan een procedure gaat Van Meer JZA altijd zorgvuldig na wat uw kansen en risico’s zijn in een juridische procedure en wat de ingeschatte kosten daarvan zijn. Zo kunt u altijd weloverwogen uw juridische koers bepalen en kan Van Meer JZA u met maximale efficiëntie als uw procesadvocaat terzijde staan.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur

1. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur (verder ook: het kantoor) is een eenmanszaak en heeft als doel het uitoefenen van een advocatenpraktijk, een en ander in de ruimste zin.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen). Aanvaarding van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen: die zijn niet van toepassing. Dit tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur. Dit betekent dat de opdrachtgever ermee instemt dat Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur onder haar verantwoordelijkheid de opdracht laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat en zo nodig door andere personen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot het kantoor behorende derden (behoudens deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers) en bij de selectie daarvan zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden komen voor rekening van de opdrachtgever. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur is niet aansprakelijk voor derden die zij in verband met een opdracht inschakelt. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur is gerechtigd om een aansprakelijkheidsbeperking van een door haar ingeschakelde derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid van Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor dat geval onder de verzekering van het kantoor geldende eigen risico. Daartoe heeft Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met een verzekerde som van € 1.000.000,-- per aanspraak en € 2.000.000,-- per verzekeringsjaar. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de opdrachtgever toegezonden. Als om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekering van Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur niet uitbetaalt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een maximum bedrag van € 20.000,--.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingen en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook die de opdrachtgever jegens Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur kan inroepen in ieder geval twaalf maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingen en bevoegdheden.

7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd op basis van het aantal door Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief. Het honorarium wordt vermeerderd met verschotten en omzetbelasting en kan worden vermeerderd met kantoorkosten. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur kan van de opdrachtgever een voorschot vragen. Wordt een gevraagd voorschot niet betaald, dan mag Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur de werkzaamheden opschorten, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die daardoor ontstaat. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

9. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk door Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur is bevestigd. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij niet tijdige betaling van de werkzaamheden door de opdrachtgever is Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die daardoor ontstaat.

10. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur kan tijdens de opdracht het uurtarief opnieuw vaststellen. Daarvan wordt aan de opdrachtgever van te voren mededeling gedaan met inachtneming van een redelijke termijn.

11. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur stelt de identiteit van opdrachtgever vast en vangt niet aan met werkzaamheden als de identiteit van opdrachtgever niet bekend is. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur is op grond van de geldende regelgeving verplicht onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Door Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

12. Op de rechtsverhouding tussen Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Klachten als bedoeld in de kantoorklachtenregeling van Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur, gepubliceerd op de website van het kantoor, die na interne behandeling niet zijn opgelost, zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de kantoorklachtenregeling en de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

13. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

Klachtenregeling

Klachtenregeling Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur

Artikel 1  begripsbepalingen

 • klacht: iedere redelijkerwijs als zodanig aan te merken mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 toepassingsbereik:
 1. deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur en de cliënt.
 2. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • eventueel in dienst zijnde medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze regeling van toepassing is op de door het kantoor geleverde en in de overeenkomst van opdracht omschreven dienstverlening.
 2. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur heeft in de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na interne behandeling als bedoeld in artikel 5 van deze regeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 externe klachtprocedure:
 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht in behandeling genomen door de heer mr. J.P.L.C. Dijkgraaf, advocaat bij het advocatenkantoor Dijkgraaf, kantoor houdend aan de Parkstraat 20, (2514 JK) Den Haag, telefoonnummer 070 – 323 5825. De heer mr. Dijkgraaf fungeert dan als onafhankelijke externe klachtenfunctionaris van Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur.
 2. Mr. Dijkgraaf neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht, is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht, registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp, houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht en houdt het klachtdossier bij.
 3. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 4. Mr. Dijkgraaf stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht, hij tracht samen met de klager tot een oplossing te komen en handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. Mr. Dijkgraaf stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht en indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en mr. Dijkgraaf het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur

Algemeen
Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur (hierna ook: het kantoor) beschermt de privacy van zijn cliënten en de bezoekers van de kantoorwebsite en zorgt er voor dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), worden behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waaruit uw identiteit blijkt of waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Van Meer Juridische Zeken & Advocatuur maakt een onderscheid in:

 • persoonsgegevens die u actief aan het kantoor verstrekt, en
 • persoonsgegevens die vanwege technische redenen automatisch aan het kantoor worden verstrekt.
Onder persoonsgegevens die u actief aan het kantoor verstrekt worden begrepen voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en overige (al dan niet gevoelige) persoonsgegevens die u actief aan het kantoor verstrekt. Daarnaast worden bij het bezoeken van de website automatisch enkele technische gegevens over uw apparatuur via Google Analytics aan de apparatuur van het kantoor verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres en/of een gebruikte internetbrowser.
Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur verwerkt persoonsgegevens en wordt op grond van de Avg daarom aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

Waarvoor worden deze persoonsgegevens verwerkt?
Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • om met u in contact te treden;
 • ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening door het kantoor;
 • om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op het kantoor rusten;
 • om het betalingsverkeer te kunnen afhandelen;
 • om u te informeren over de dienstverlening, actualiteiten en nieuwsberichten van het kantoor;
 • om de dienstverlening van het kantoor te kunnen analyseren en zo mogelijk te verbeteren;
 • om marktonderzoek ten behoeve van het kantoor te kunnen verrichten.
Het voor andere doeleinden verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend indien en voor zover u Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur daarvoor vooraf toestemming verleent. Die toestemming kan ook blijken uit een door u aan het kantoor gestelde vraag, al dan niet via pagina ‘Stel een vraag’ op de website van het kantoor.

Beveiliging en bewaartermijnen
Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur heeft passende technologische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door het kantoor regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de meest recente stand van zaken.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen die aan een advocaat worden gesteld en om het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt te realiseren. Daarbij worden in beginsel de volgende bewaartermijnen gehanteerd:
 1. Fysieke gegevens met betrekking tot uw zaaksdossier (inclusief persoonsgegevens): vijf jaar na afsluiten van uw zaak.
 2. Administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf het moment van vastlegging.
 3. Overige gegevens (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

Worden uw gegevens met anderen gedeeld?
Tenzij daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting bestaat, verstrekt Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur uw gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de door het kantoor met u gesloten overeenkomst. Met deze partijen heeft het kantoor een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd welke werkzaamheden deze partijen in opdracht en onder gezag en op instructie van Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur mogen uitvoeren en waarin die partijen verplicht worden te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid in de omgang met uw gegevens. Deze partijen mogen uw gegevens nooit voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden. Door Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur opdracht te geven, geeft u tevens toestemming bedoelde andere partijen (sub-verwerkers) in te schakelen bij de uitvoering van de verwerking.

Cookies
De website van het kantoor maakt gebruik van Google Analytics, een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’), om gegevens van de website te analyseren en inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. Op die manier kan de website en dienstverlening worden geoptimaliseerd. In verband daarmee kunnen door Google via de website ‘cookies’ (dat zijn kleine, eenvoudige, bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone worden opgeslagen en uitgelezen) worden geplaatst. Door gebruik te maken van de website van Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt in voorkomend geval het plaatsen van cookies weigeren door aanpassing van de instellingen van uw browser. Raadpleeg uw internetbrowser voor instructies over de wijze waarop u cookies kunt weigeren en verwijderen.

Hyperlinks
Op de website kunt u hyperlinks aantreffen. Wij wijzen u er op dat als u via die hyperlinks een website van een derde bezoekt, Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur geen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de wijze waarop door die derde partij wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Op de activiteiten die u op websites van derden verricht is niet het privacy beleid van Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur van toepassing, maar het privacy beleid van die derden.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens
Als u ondanks de getroffen maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft dat sprake is van misbruik van uw gegevens, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het kantoor. Leidt dat niet tot een oplossing en bent u desalniettemin van mening dat Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur in strijd handelt met de geldende wetgeving of op een andere wijze onzorgvuldig omgaat met uw gegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij het kantoor, via info@vanmeerjza.nl. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en u kunt ervan verzekerd zijn dat er naar wordt gestreefd uw klacht zo goed mogelijk op te lossen, waar dat kan in goed overleg met u.

Vragen en recht op inzage, wijziging of verwijdering
Indien u na het lezen van deze privacy verklaring hierover nog vragen of opmerkingen heeft, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het kantoor, via info@vanmeerjza.nl.

Wijziging privacy verklaring
Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. De op de website van het kantoor geplaatste versie is altijd de meest recente, geldende versie.

Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur, 24 mei 2018

© 2018 Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur stuur een email