De normalisering is begonnen!

Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, waarmee ambtenaren vanaf vermoedelijk 1 januari 2020 overgaan naar het arbeidsrecht van de marktsector. Omdat de ambtenarenvakbonden fel tegen deze wet waren, was het de vraag of de bonden deze wet met liefde of juist met een wurggreep zouden gaan omarmen.

De liefhebbers van harmonische arbeidsverhoudingen kunnen vooralsnog gerust zijn. Het kersverse in de sector Rijk bereikte onderhandelaarsakkoord over een ‘structureel Van Werk Naar Werk (VWNW-)beleid en aanpassing van de bovenwettelijke aanspraken van rijksambtenaren (het BWWW)’ maakt niet alleen duidelijk dat de normalisering nu al echt is begonnen, maar ook dat het om een vredelievende start gaat.

Als de vakbondsleden instemmen met dat akkoord, gaat voor alle rijksambtenaren vanaf de datum van de normalisering de transitievergoeding in de plaats treden van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen die op dit moment gelden. In ruil hiervoor wordt het Van Werk Naar Werk beleid structureel in de cao voor rijksambtenaren opgenomen, zodat voor alle ambtenaren duidelijkheid ontstaat bij reorganisaties. Voor enkele bijzondere categorieën worden nog wel bovenwettelijke werkloosheidsaanspraken gehandhaafd, zoals voor ambtenaren die binnen 8 jaar voor hun pensioen werkloos raken.

In mijn boek over de normalisering, ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’, gaf ik als toekomstvisie, dat aan zowel werkgevers- als aan vakbondszijde het behouden van rust in de arbeidsrechtelijke verhoudingen het ‘echte cao-overleg’ van de publieke sector zou gaan kenmerken. Het bereikte onderhandelaarsakkoord van de sector Rijk zie ik dan ook als een mooi en hoopvol begin van de normalisering. Een goed begin is immers het halve werk …!

En hoe dan ook: de normalisering is nu echt begonnen!

Ed van Meer
27 juni 2017

© 2018 Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur stuur een email